Όροι & Προϋποθέσεις

Χρήση Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων πλήκτρων, αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

 • Λειτουργικά Cookies, που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της.
 • Analytics, τα οποία είναι cookies της Google και μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας για τη δημιουργία στατιστικών αναλύσεων με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου αναλόγως της δημοτικότητας του.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Sieline S.A. κατέχει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα της διαδικτυακής διεύθυνσης www.oikomarket.gr, όλου του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των κειμένων καθώς και οποιοδήποτε υλικού είναι εφικτή η αποθήκευση εκτός ιστοσελίδας. Τα πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μηνυμάτων ή διακόσμηση ορισμένων ενοτήτων ανήκουν στους αρχικούς τους ιδιοκτήτες και χρησιμοποιούνται κατόπιν γραπτής άδειας τους. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε φωτογραφία, λογότυπο και πληροφορία που σχετίζεται με άλλες εταιρείες εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρουσιάζεται για λόγους marketing και με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών του.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή χρήση περιεχομένου που εμφανίζετε σε αυτή την ιστοσελίδα, απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εγγραφή (registration) και τα προσωπικά & εταιρικά δεδομένα χρηστών αυτής της ιστοσελίδας αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με το τους ευρωπαϊκούς νόμους και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή διαρροών στοιχείων όπως ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ονόματα χρηστών και κωδικοί που βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας. Οι επισκέπτες που εγγράφονται σε κάποια από τις λίστες email που ενδέχεται να εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή υποβάλλουν στοιχεία μέσω κάποιας φόρμας, αποδέχονται αυτομάτως τη χρήση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας με σκοπό την επικοινωνία.

Η διαγραφή από τη βάση δεδομένων μας είναι εφικτή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@oikomarket.gr ή στην περίπτωση mailing list μέσω του συνδέσμου “unsubscribe” που εμφανίζεται στο τέλος κάθε μηνύματος που λαμβάνετε λόγω της εγγραφής σας στη λίστα συνδρομητών (newsletter).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), το  ν. 4624/2019, το ν. 2472/1997, το ν. 3471/2006 και εν γένει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται προς τους σκοπούς άσκησης των εργασιών της στον τομέα των ειδών που εμπορεύεται.

Η Εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική προκειμένου να σας ενημερώσει για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή γενικότερα χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) www.oikomarket.gr υπό την προϋπόθεση, ότι είστε φυσικό πρόσωπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όταν εισέρχεσθε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα είτε για ενημερωτικούς σκοπούς είτε για σκοπούς εκτέλεσης σύμβασης πώλησης, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και τηρούνται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.


Γενικές Αρχές

Η εγγραφή (registration) και τα προσωπικά/εταιρικά δεδομένα χρηστών αυτής της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή διαρροών στοιχείων, όπως ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ονόματα χρηστών και κωδικοί που βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας. Οι επισκέπτες που εγγράφονται σε κάποια από τις λίστες email που ενδέχεται να εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή υποβάλλουν στοιχεία μέσω κάποιας φόρμας, αποδέχονται αυτομάτως τη χρήση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας με σκοπό την επικοινωνία.

Η διαγραφή από τη βάση δεδομένων μας είναι εφικτή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@oikomarket.gr ή στην περίπτωση mailing list μέσω του συνδέσμου “unsubscribe” που εμφανίζεται στο τέλος κάθε μηνύματος που λαμβάνετε λόγω της εγγραφής σας στη λίστα συνδρομητών (newsletter).

 

Ορισμοί

«προσωπικά δεδομένα» : ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται ή η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί («υποκείμενο των δεδομένων»).

«υποκείμενο προσωπικών δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική, υποκείμενο των δεδομένων είναι ο πελάτης/χρήστης του ως άνω διαδικτυακού τόπου, είτε ταυτοποιείται, είτε όχι, για τη χρήση υπηρεσίας).

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπευθύνου της επεξεργασίας.

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«τρίτος»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται.


Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι :  όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τηρούνται, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία, αφορούν την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την επεξεργασία και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και η επεξεργασία τους αφορά αποκλειστικά και μόνο τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε δεδομένα προτιμήσεων και περιήγησης, δηλαδή καταγράφουμε τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που τοποθετείτε στο καλάθι ή στα αγαπημένα σας ή έχετε αγοράσει στο παρελθόν.

Επίσης, εφόσον έχετε συναινέσει στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη «λίστα αποστολής newsletter».

 

Κατά την Εγγραφή σας ως Χρήστης στις Υπηρεσίες μας:

α) δημιουργείτε ένα λογαριασμό χρήστη στον οποίο εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας και

β) στον λογαριασμό που δημιουργείτε, εφόσον προχωρήσετε σε παραγγελία, μπορείτε επιπλέον να συμπληρώσετε την καρτέλα «Διευθύνσεις Αποστολής» και «Διευθύνσεις χρέωσης», στις οποίες υποχρεωτικά είναι τα στοιχεία : Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένης πόλης, περιοχής, ταχυδρομικού κώδικα, χώρας) και προαιρετικά : ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το όνομα κουδουνιού και/ή προσφώνηση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, απαιτείται επιπρόσθετα η επωνυμία της επιχείρησης σας, το επάγγελμα σας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ..

 

Κατά την Ολοκλήρωση της Παραγγελίας σας:

 • Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας.
 • Αν δεν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, κάθε φορά που θέλετε να προβείτε σε νέα παραγγελία θα καταχωρήσετε εκ νέου τα δεδομένα που αναφέρονται ως άνω για τη δημιουργία και συμπλήρωση λογαριασμού.
 • Για την ολοκλήρωση της πληρωμής ενδέχεται να απαιτηθούν στοιχεία του «Paypal» λογαριασμού σας ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας, τα οποία δεν συλλέγουμε καθώς η όλη διαδικασία εκτελείται στο ασφαλές περιβάλλον του εκάστοτε διαχειριστή πληρωμών (PayPal ή Alpha Bank), εκτός της ιστοσελίδας μας.

 

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και ιδίως για α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών, την παροχή εγγυήσεων, β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.


Νομική Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Η επεξεργασία των στοιχείων αιτούντος, επικοινωνίας, χρέωσης, αποστολής, συναλλαγών είτε γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Για τα δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης και την χρήση Cookies το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση.


Τήρηση Εμπιστευτικότητας

Η  Εταιρεία  δεν διαβιβάζει, δεν διαδίδει και δεν διαθέτει, σε/με οποιαδήποτε μορφή  στοιχεία των χρηστών σε τρίτους. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στο πλαίσιο υποστήριξης και ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας και σύμφωνα πάντα με τις εντολές μας. 

Η μόνη περίπτωση να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας είναι μόνο όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο.


Εξασφάλιση Χρηστής Διαχείρισης των Δεδομένων σας.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ.

 

Προστασία και Εγγύηση Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων   

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, καταχωρούνται για τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο τήρησής τους σε συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση  πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας.

Εν παραλλήλω, εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα και διαδικασίες προστασίας από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία.

 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων (Χρήστες/Πελάτες)

Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων των υποκειμένων, ενδεικτικά :

 • Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία, για ποιο λόγο, τους αποδέκτες τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις στα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση που ισχύει μία από τις προϋποθέσεις που ρητά αναφέρονται στον ΓΚΠΔ.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε εμείς σε τρίτο.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση εμείς αμέσως θα διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι.

 

Αποστολή Ενημερωτικού Υλικού κατόπιν Συναινέσεως 

Η συναίνεσή σας στην αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) παρέχεται οικειοθελώς και τα στοιχεία σας καταχωρούνται στην τηρούμενη λίστα των «αποδεκτών newsletters» της Εταιρείας μας. Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσετε τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα μπορείτε, αναιτιολόγητα, να το δηλώσετε (και μέσω των e-mails που λαμβάνετε κάνοντας «κλικ» στο σύνδεσμο “unsubscribe” που υπάρχει στο τέλος κάθε μηνύματος / email) και εφεξής θα παύσει η αποστολή παρόμοιων δελτίων προς εσάς.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σε ενδεχόμενη καθυστέρηση διακοπής της αποστολής δελτίου ενημέρωσης.

 

Διαγραφή Δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στη λίστα newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Τα δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

Αποστολή και Επεξεργασία Αιτημάτων/Παραπόνων    

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO)  της εταιρείας στο email info@oikomarket.gr

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

Εξυπηρέτηση Αιτημάτων/Παραπόνων

Εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μήνα από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι σύνθετο, απαιτεί πολύ χρόνο ή ο αριθμός των εκκρεμών αιτημάτων, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι μεγάλος, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την παράταση (2) δύο ακόμα μηνών στην αποστολή της απάντησής μας.

Αν τα αιτήματα σας είναι αόριστα, άτοπα, καταχρηστικά ή οχληρά, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει χρηματική επιβάρυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.


Αρμόδια Αρχή  

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων και των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και χειρίζεται τις υποβληθείσες για παράβαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ καταγγελίες (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, τ.κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 

Τροποποιήσεις της Παρούσας Πολιτικής 

Οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο η παρούσα Πολιτική θα αναπροσαρμόζεται προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Θα ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές με ειδική ένδειξη που θα εμφανίζεται στον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση σας παροτρύνουμε να επανέρχεστε κατά περιόδους στην παρούσα σελίδα για την επίκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας.